Đánh giá mức độ ổ nhiễm môi trường hiện nay được xếp vào tình trạng báo động. Ý thức của con người hiện nay khá kém, rác thải vứt...
Continue Reading